River Boat, Ethiopia Photo
Thin Stick for Steering, Ethiopia Photo
Kid Carrying a Pot Cover, Ethiopia Photo
Tied Cute Donkey, Ethiopia Photo
Sick bird, Ethiopia Photo
Very Sick scavenging bird, Ethiopia Photo
Fishing with Improvised boat, Ethiopia Photo
Looking to Sail, Ethiopia Photo
Shifting Sand, Ethiopia Photo
Retail Gas, Ethiopia Photo
Mule Carrying Woods, Ethiopia Photo
Very Sick Bird, Ethiopia Photo
Steering an Improvised Boat, Ethiopia Photo
Bird Ready to Fly, Ethiopia Photo
Standing Two Birds, Ethiopia Photo
Bird waiting to Hunt, Ethiopia Photo
Eating the Local Delicacy, Ethiopia Photo
Meaty Food Delicacy, Ethiopia Photo
Matter of Fact Look, Ethiopia Photo
Standing on a Mule Wagon, Ethiopia Photo
Family of Birds, Ethiopia Photo
Closer View of a Bird, Ethiopia Photo
Raw Native Delicacy, Ethiopia Photo
Roasting a Pea, Ethiopia Photo
Kid Mashing Food, Ethiopia Photo
Construction Area, Ethiopia Photo
Conversing Birds?, Ethiopia Photo
Exhaust Fan on a Window, Ethiopia Photo
Expression of Good Food, Ethiopia Photo
Woman Smiling Down, Ethiopia Photo
Drinking Tea on the Floor, Ethiopia Photo
Pile of Sand, Ethiopia Photo
Lone Bird on Top a Tree, Ethiopia Photo
Entrance of a Restaurant, Ethiopia Photo
No more Pictures, Ethiopia Photo
Cooking on the Floor, Ethiopia Photo
Pouring Black Coffee, Ethiopia Photo
Construction Workers on Wood, Ethiopia Photo
Multiple Birds, Ethiopia Photo
Modern Woman Walking, Ethiopia Photo
Well prepared Food delicacy, Ethiopia Photo
Woman Roasting Peas, Ethiopia Photo
Heating Water in a Bucket, Ethiopia Photo
Woman Construction Worker, Ethiopia Photo
Long Line to Water, Ethiopia Photo
UN Service Vehicle, Ethiopia Photo
Early Morning Walk, Ethiopia Photo
Heavy Green Grass, Ethiopia Photo
Almost Identically Dressed, Ethiopia Photo
Church Going People, Ethiopia Photo
Playing Under s Tent, Ethiopia Photo
Water Basket and Jar, Ethiopia Photo
Early Morning People, Ethiopia Photo
Colorful Cloths for Sale, Ethiopia Photo
Blue Improvised Motorcycle, Ethiopia Photo
People on a Church Lawn, Ethiopia Photo
Stocked Water Bottle, Ethiopia Photo
New and Old Currency, Ethiopia Photo
Walking Down the Street, Ethiopia Photo
Modern Commercial Building, Ethiopia Photo
Woman's White Scarf being Worn, Ethiopia Photo
Book Store, Ethiopia Photo
For hire Rides, Ethiopia Photo
Man Walking on all Fours, Ethiopia Photo
Stack Green Grass, Ethiopia Photo
Western Union, Ethiopia Photo
Two Women Talking, Ethiopia Photo
Residential Tents, Ethiopia Photo
Human Being Evolution, Ethiopia Photo
Where have I Been, Ethiopia Photo
Carrying Green Grass, Ethiopia Photo
Improvised Motorcycle crossing, Ethiopia Photo
Home Made Candles, Ethiopia Photo
Different Residential Tents, Ethiopia Photo
Cool Hotel Room, Ethiopia Photo
Bamboo Sticks for Sale, Ethiopia Photo
Burnt Plug, Ethiopia Photo
Kids Enjoying a Pose, Ethiopia Photo
Beautiful White Pelican Bird, Ethiopia Photo
Men Grouping to make a Boat, Ethiopia Photo
Homey Type of Bed, Ethiopia Photo
Malt beer Or Water?, Ethiopia Photo
Female Engineer Working, Ethiopia Photo
Crumpled Bed Sheet, Ethiopia Photo
Graceful Pelican Bird, Ethiopia Photo
Tip of Improvised Boat, Ethiopia Photo
Coconut Tree View, Ethiopia Photo
Dead Full Mosquito, Ethiopia Photo
Woman Taking Control, Ethiopia Photo
Laptop Under the Bed Sheet, Ethiopia Photo
Bird Finding Food, Ethiopia Photo
Locally Fishing in a Pond, Ethiopia Photo
Multi Purpose Store, Ethiopia Photo
UN Service Vehicle Rear View, Ethiopia Photo
Woman Part of the Construction Workers, Ethiopia Photo
Umbrella made out of Leafs, Ethiopia Photo
Bird Playing with it's Food, Ethiopia Photo
Wooded Boat Man, Ethiopia Photo
Plastic Bag Boy Vendor, Ethiopia Photo
Locally Made Bread, Ethiopia Photo